Privacybeleid

Privacybeleid – geldig vanaf 23 mei 2018

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk.

We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

 

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Accofid Comm.V , met maatschappelijke zetel te Deurne, Jan Romeostraat 22 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0659.912.081 (RPR Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website (via het contactformulier), en via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer') via volgende mailadres: info@accofid.be.

 

2. Welke GEGEVENS verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van ons contactformulier en onze diensten, o.a. wanneer je:

 ons contactformulier invult;

 je de opdrachtbrief en volmacht ondertekend.

 Wanneer je de boekhouding/ documenten bezorgd

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt.

 Wanneer je ons contactformulier gebruikt:

wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.

 

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 jou diensten te leveren en die diensten te verbeteren;

 jouw facturen te verwerken en betaling te aanvaarden; je boekhouding en fiscale aangiftes te verwerken

 met jou te communiceren

 onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;

 fraude te voorkomen;

Meer informatie

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 op de toestemming die je ons hebt gegeven,

bijv. door het ondertekenen van de opdrachtbrief en volmacht

 op een ander criterium waarin de wet

voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor

de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier.

 

Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 de door jouw gevraagde diensten leveren en verbeteren,

 met jou communiceren,

 onze activiteiten beheren,;

 onze marketing- en reclamecampagnes voeren;

 fraude voorkomen;

 de veiligheid van de website verzekeren;

 

4. Minderjarigen

Wij verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 13 wanneer wij hiervoor de toestemming van de ouders hebben gekregen. Deze gegevens zijn voornamelijk van toepassing voor het invullen van de aangifte personenbelasting. Het gaat dan om de gegevens van naam, leeftijd en ten laste zijn.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen indienen van de aangifte

personenbelasting.

 

5. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Meer informatie

Wij delen gegevens niet met derden.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders.

Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak.

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

 

6. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw

gegevens en kan je ze schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht om:

 jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;

 te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw

toestemming intrekt;

 je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen,; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en

 jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van

de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar info@accofid.be, hetzij per post naar het adres : Accofid Comm.V, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming, Leonard Gorisplein 8, 2900 Schoten.

We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd.

Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de

kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

 

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

 

7. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

 

8. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese

Economische Ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 5 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden

genieten, conform de Europese regelgeving.

 

9. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

 

10. Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

 

11. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan

dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Meer informatie

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

 

12. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan contact met ons opnemen:

 via info@accofid.be.

 per post op het adres: Accofid Comm.V, t.a.v. de functionaris voor

gegevensbescherming, Jan Romeostraat 22, 2100 Deurne

 

13. Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.