Coronavirus en de maatregelen (vnl. Horeca)

Coronavirus en de maatregelen (omtrent Horeca)

Beste klant,

 

U heeft het wellicht ook al gehoord. De Horeca zal zwaar getroffen worden omwille van de maatregelen om het coronavirus in te perken.

Vanaf deze nacht tot al zeker 3 april zullen alle restaurants, cafés en discotheken verplicht 3 weken moeten sluiten.

Ook wij volgen, samen met u , het nieuws en de maatregelen verder op.

 

Op dit moment is er nog veel onzekerheden over vergoedingen en financiële stimulaties.

Wat weten we op dit moment?

 

Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
Bij frituren,… kan u alleen afhalen. Ook thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.

 

Welke maatregelen bestaan er al op dit moment?

 

 1. Het overbruggingsrecht:

Voorwaarden voor overbruggingsrecht

Om aanspraak te maken op het overbruggingsrecht, moet je aan zes algemene voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 2. Je was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin het feit zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.
 3. Je was tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.
 4. Je hebt minstens vier kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande zestien kwartalen (het gaat hier om effectief betaalde bijdragen, vrij- of gelijkgestelde kwartalen tellen niet mee).
 5. Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer.
 6. Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …).

Wanneer is het overbruggingsrecht van toepassing?

Er zijn vier mogelijke situaties waarin je een beroep mag doen op je overbruggingsrecht: faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking en economische moeilijkheden. Voor elk van deze situaties gelden bijkomende voorwaarden, bovenop de algemene voorwaarden. In het geval van de maatregelen van het CORONA virus zal het gaan over “gedwongen onderbreking”.

Gedwongen onderbreking

Als je door externe omstandigheden je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. Over welke omstandigheden het gaat, is duidelijk afgelijnd:

 • een brand
 • een natuurramp
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep
 • een gebeurtenis met economische impact

Bij een gebeurtenis met economische impact denken we bijvoorbeeld aan langdurige en zware wegenwerken, of de vestiging van een grote concurrent in de onmiddellijke omgeving van je bedrijf.

Je hebt ook recht op het overbruggingsrecht wanneer je door de coronacrisis je activiteiten onderbreekt. Enkele voorbeelden:

 • Je bevindt je door het coronavirus in quarantaine en je hebt klantencontacten nodig (je kan niet op afstand werken).
 • Jouw activiteiten zijn verlieslatend door een groot aantal annuleringen, zodat het zinvoller is te sluiten.
 • Er zijn leveringsproblemen, waardoor jouw productie of dienstverlening stilvalt.
 • Een groot aantal werknemers zit thuis in quarantaine, zodat je moet stoppen met werken (jouw werknemers kunnen een beroep doen op werkloosheid bij overmacht of op economische werkloosheid).

Waar heb je recht op?

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen: een uitkering en een gelijkstelling.

 • Een uitkering: maximaal 12 maanden lang ontvang je een financiële uitkering. Hoeveel dat precies is, hangt van je gezinssituatie af:
  • Zonder gezinslast: 1.266,37 euro per maand
  • Met gezinslast: 1.582,46 euro per maand
 • Een gelijkstelling: maximaal 4 kwartalen lang behoud je toch je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/Groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tijdens het overbruggingsrecht bouw je geen pensioenrechten op.

Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Bij Liantis:

Stuur een mailtje naar overbruggingsrecht@liantis.be en wij bezorgen je het aanvraagformulier. Wacht daarvoor niet te lang, want je aanvraag moet binnen zijn vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het vonnis van faillietverklaring, het begin van de gedwongen onderbreking of de stopzettingsdatum zich heeft voorgedaan. Het ingevulde formulier bezorg je ons terug via aangetekende zending of kan je binnenbrengen in één van onze kantoren.

 

Bij Acerta:

Download dan het aanvraagformulier (zie bijlage), vul het in, onderteken het en stuur het aangetekend naar je regionale Acerta-kantoor - vóór het einde van het tweede kwartaal van de stopzetting. 
Contacteer je regionale Acerta-kantoor voor persoonlijk advies.

 

Bij Securex:

 

Zie document in bijlage van Securex

 

Bij Xerius:

Vul het aanvraagformulier in en stuur het aangetekend naar: Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, Brouwersvliet 4 bus 2. Voeg de nodige bewijsstukken toe. Contacteer ons gerust om te weten welke papieren in jouw geval nuttig kunnen zijn.

In plaats van ze aangetekend te versturen kan je alle documenten ook persoonlijk komen afgeven in het Xerius kantoor van je keuze

(document in bijlage)

 

 

Belangrijk: dien je aanvraag in binnen de twee kwartalen na het kwartaal waarin je de activiteit stopzette of de aanvraag voor de opening van het faillissement is neergelegd.


Ook nuttig om te weten:

·         Tijdens het overbruggingsrecht bouw je geen pensioenrechten op. Bovendien kan je het recht op kinderbijslag verliezen. Om te vernemen hoe de vork aan de steel zit in jouw specifieke situatie, neem je het best contact op met je kinderbijslagfonds.

 

 1. Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting:

 

Kan je aantonen dat je in financiële problemen zit door toedoen van het Covid-19 virus, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling van je personenbelasting of vennootschapsbelasting. De betaling kan opgesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. De gespreide betaling geeft geen aanleiding tot boetes of nalatigheidsinteresten.

 

 1. Spreiding van de betalingen in de btw en de bedrijfsvoorheffing:

Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het Covid-19 virus, dan kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes nog nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat moment moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde bedrijven die moeilijkheden ondervinden. Het is de fiscale administratie die bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

 

 

Meer informatie over punt 2 en 3 vindt u op: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 

Voor overige maatregelen of tegemoetkomingen hebben we nog geen nieuws voorlopig.

 

Unizo is momenteel aan het pleiten voor volgende maatregelen ( OPGELET: deze zijn nog niet goedgekeurd!)

 

UNIZO pleit alvast voor volgende maatregelen.

·         De toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet verder worden versoepeld en vereenvoudigd. Alle ondernemingen die een negatieve impact ondervinden van de Coronacrisis en daardoor hun personeel geheel of gedeeltelijk niet verder kunnen tewerkstellen, moeten beroep kunnen doen op overmacht.

·         Het inkomensverlies van de werknemers en van de ondernemer als zelfstandige wordt wel beperkt opgevangen, maar ondertussen lopen de kosten, de huurlasten en de afbetalingen gewoon door. UNIZO vraagt dan ook dat zo snel als mogelijk steunmaatregelen worden ingevoerd om de getroffen ondernemers financieel te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een rampenfonds.

·         Alle (lokale) belastingen op ondernemingsactiviteiten moeten tijdelijk worden opgeschort.

·         Een crisiswaarborg moet ervoor zorgen dat ondernemers die niet in staat zijn hun schulden af te lossen, of hun schulden snel zien oplopen, vlot gefinancierd worden door de banken.

·         We zijn voorstander van het voorstel van minister De Block om een vrijstelling van bijdragen te voorzien in de getroffen sectoren.

·         Alle ondernemers die hun activiteiten moeten stopzetten of substantieel moeten reduceren, moeten toegang krijgen tot het overbruggingsrecht.

·         Werknemers waarvan vermoed wordt dat ze ziek zijn of waarvan vermoed wordt dat ze het virus hebben en anderen zouden kunnen besmetten, krijgen in veel gevallen een attest van arbeidsongeschiktheid van hun arts. De werkgever moet dan gewaarborgd loon betalen. Dit kan niet wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is. UNIZO wil dat aan deze praktijk een halt wordt toegeroepen.

 

·         Sommige werkgevers worden geconfronteerd met veel zieke werknemers in hun bedrijf. Als zij al die mensen een gewaarborgd loon moeten betalen, is dat niet financieel houdbaar. UNIZO wil daarom dat de werknemers in dat geval een RIZIV-uitkering zouden krijgen in plaats van gewaarborgd loon door de werkgever.